2000 zł
3 miesiące

Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU 1CREDIT.PL

I. Definicje ogólne

Użyte poniżej określenia w dalszej części Regulaminu oznaczają:

 • Pożyczkodawca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki.
 • Pożyczkobiorca – Użytkownik Serwisu 1credit.pl.
 • Serwis lub Serwis 1credit.pl – oznacza stronę internetową 1credit.pl wraz z oferowanymi przez nią usługami.
 • Użytkownik – osobę korzystającą z usług Serwisu www.1credit.pl
 • Pożyczka lub umowa o pożyczkę – zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą umowa pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.).
 • Produkt finansowy – oferta złożona przez Partnera Serwisu zawarcia umowy pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym celu i charakterze.

II. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem Serwisu jest spółka Mini Money sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, KRS: 0000627479, REGON: 334938313, NIP: 5272774474.
 • Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu zapoznaje się i akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może w części postanowienia Regulaminu zaakceptować, a w części odrzucić.
 • Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do usług Serwisu, zasady odpowiedzialności właściciela Serwisu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu mogą ulegać zmianom, w związku z czym zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią przed korzystaniem z usług Serwisu.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 • Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
 • Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec właściciela Serwisu powstałych w związku zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Zasady dostępu do usług Serwisu

 • Użytkownik może wnioskować o udzielenie pożyczki przesyłając wypełniony wniosek na stronie serwisu.
 • Korzystanie przez Użytkowników z usług Serwisu jest bezpłatne.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, o których mowa w ust. 4.
 • Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać dane osobowe wymagane w formularzu aplikacyjnym.
 • W przypadku, gdy Użytkownik aplikował wcześniej z użyciem formularza o udzielenie pożyczki może korzystając z funkcji „ logowania się do serwisu ponownie wypełnić wniosek.
 • Podanie danych w formularzach oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie marketingu lub wysyłki informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do spełnienia warunków świadczenia usługi.
 • Co do zasady analiza Użytkownika odbywa się na podstawie danych wynikających z wniosku. Użytkownik może udzielić upoważnienia do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Intrum Justitia Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Brak upoważnienia może skutkować odmową zawarcia umowy o kredyt konsumencki lub propozycją zwarcia takiej umowy na warunkach mniej korzystnych dla Użytkownika.

V. Odpowiedzialność Serwisu

 • Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i jego usług. Jednakże ze względu na techniczne ograniczenia Serwis nie może gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów i przerw, dlatego wszelkie transakcje Użytkownik dokonuje na własne ryzyko.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie oraz prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 • Serwis jest właścicielem produktów finansowych, które wyświetlane są bezpośrednio na tym serwisie.
 • Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej 1credit.pl , ponieważ maja one charakter wyłącznie informacyjny.
 • Informacje przedstawione w Serwisie są wykonane zgodnie z założeniami produktów i usług świadczonymi przez serwis.
 • Serwis 1credit.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie 1credit.pl
 • Wszelkie informacje publikowane przez Serwis nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, regulaminem świadczenia usług Pożyczkodawcy oraz w miarę potrzeby skorzystać z usług wykwalifikowanej osoby.
 • Wszelkie opinie wyrażone w dziale Referencje Serwisu są prywatnymi opiniami Użytkowników Serwisów, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie.

VI. Ochrona danych osobowych Użytkowników

 • W ramach świadczenia usług Serwis gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)..
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu – spółka spółka Mini Money sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, KRS: 0000627479, REGON: 334938313, NIP: 5272774474.
 • Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu 1credit.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO na podstawie żądania Użytkownika;
  • przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO w zakresie realizacji umowy;
  • do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Serwisu oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika.
 • Użytkownik wyraża również zgodę na usługę przypominania o konieczności dokończenia uzupełnienia formularza, co może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • Użytkownik udostępniając swój adres elektroniczny wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, dotyczącej warunków ewentualnej pożyczki proponowanej na podstawie złożonego wniosku.
 • Użytkownik udostępniając swój numer telefonu wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą łączności telefonicznej (wiadomości tekstowe sms oraz połączenia telefoniczne), dotyczącej warunków ewentualnej pożyczki proponowanej na podstawie złożonego wniosku.
 • Użytkownik udostępniając swój adres zamieszkania lub zameldowania wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów materiałów reklamowych pod wskazany adres.
 • Dane dotyczące Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w zakresie udzielonego upoważnienia. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych –
   w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części i usług Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Serwis lub jego Partnerów swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), to Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać:
  • przesyłając informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt;
  • przekazując w trakcie rozmowy stosowne oświadczenie w zakresie wstrzymania się od przetwarzania, usunięcia danych bądź też wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • klikając w stosowny odnośnik znajdujący się w wiadomości elektronicznej e-mail.
 • Celem uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych, jak również otrzymania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, Użytkownik wysyła stosowną informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

VI. Rozmowy telefoniczne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wykonywane przez niego połączenia telefoniczne do centrum operacyjnego Serwisu mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

VII. Postępowania reklamacyjne

 • Celem Serwisu 1credit.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 • Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez 1credit.pl . W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

VIII. Prawa autorskie

 • Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu.
 • Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 • Zawartość Serwisu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego.
 • Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 • W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody właścicielowi Serwisu na zasadach ogólnych.
 • Udostępniając własne treści w serwisie 1credit.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku.

IX. Ochrona prywatności

 • Serwis 1credit.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 • Skorzystanie z usług Serwisu wymaga jednak przedstawiania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz dostosowania profilu Użytkownika do określonego produktu. Wobec powyższego w ramach formularza Serwis 1credit.pl dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.  Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia lub wykonania umowy.
 • Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie 1credit.pl
 • Serwis 1credit.pl przedstawia jasne opisane zasady cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rezygnacji z usługi informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie oraz otrzymywania informacji handlowych od Serwisu oraz jego Partnerów.
 • Serwis zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 • Dane statystyczne zgromadzone przez serwis mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis 1credit.pl

X. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie 1credit.pl
 • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu 1credit.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 • Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.

Aktualności

 • Rozłóż pożyczkę na 24 raty

  Kolejną pożyczkę możesz rozłożyć nawet na 24 raty z jednym z najniższym RRSO na rynku (36%).

 • Szybka decyzja

  Po wypełnieniu wniosku otrzymasz decyzję odnośnie przyznania pożyczki w ciągu kilku minut.

 • Promocja – Pożyczka za 0zł

  Jeżeli to Twoja pierwsza pożyczka u nas to masz możliwość skorzystania z oferty bezpłatnej pożyczki.

  Do 2000zł na okres 3 miesięcy możesz cieszyć się pieniędzmi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.