2000 zł
3 miesiące

Polityka prywatności

Mini Money sp. z o.o.. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. W szczególności dba  o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników swoich Serwisów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej https://1credit.pl (dalej „Serwis”), której Administratorem jest Mini Money sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, KRS: 0000627479, REGON: 334938313, NIP: 5272774474.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

Mini Money sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, KRS: 0000627479, REGON: 334938313, NIP: 5272774474.

II. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika

Zapytania http

 • W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • pierwszego wiersza żądania http;
  • kodu odpowiedzi http;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) –
   przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:
  • zarządzania Serwisem;
  • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.
 • Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.
 • Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

 • Użytkownikiem Serwisu korzystającym z jego uzług może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 • Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony
  o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie:

  • formularza kontaktowego: imię, nr telefonu, adres email, treść wiadomości;
  • formularza subskrypcji: nr telefonu, adres-email;
  • wstępnego formularza wniosku: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email;
  • formularza wniosku: dane niezbędne do oceny wiarygodności finansowej w szczególności nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o stałych dochodach, swoją historię kredytową, stan cywilny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres zameldowania zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania.
 • Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają – stosowne informacje w tym zakresie zamieszczone są w odpowiednich Regulaminach.
 • W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
 • Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO na podstawie żądania Użytkownika;
  • przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO w zakresie realizacji umowy;
  • do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Administratora lub jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika;
  • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes;
 • Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 • W zakresie formularza wniosku o udzielenie pożyczki Serwis dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika. Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem,
  a Partnerem Serwisu.
 • Poza przypadkami określonymi w prawie dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione Partnerom Administratora w zakresie realizacji wskazanego wyraźnie celu przetwarzania, w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie. W szczególności dane osobowe Użytkownika Serwis mogą zostać udostępnione w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu skontaktowanie się z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym.
  W pozostałych przypadkach dane o Użytkownikach Serwisu nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych, o ile nie jest to wymagane prawem.

III. Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych –
  w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania. Aby złożyć odpowiedni wniosek Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” bądź przesłać go bezpośrednio na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@1credit.pl

IV. Wykorzystanie plików Cookies

 • Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:
  • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu  Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

V. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez  Administratora Użytkownik może kierować:

 • pisemnie na adres:

Mini Money sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, KRS: 0000627479, REGON: 334938313, NIP: 5272774474.

 • z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”;
 • elektronicznie na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@1credit.pl

Aktualności

 • Rozłóż pożyczkę na 24 raty

  Kolejną pożyczkę możesz rozłożyć nawet na 24 raty z jednym z najniższym RRSO na rynku (36%).

 • Szybka decyzja

  Po wypełnieniu wniosku otrzymasz decyzję odnośnie przyznania pożyczki w ciągu kilku minut.

 • Promocja – Pożyczka za 0zł

  Jeżeli to Twoja pierwsza pożyczka u nas to masz możliwość skorzystania z oferty bezpłatnej pożyczki.

  Do 2000zł na okres 3 miesięcy możesz cieszyć się pieniędzmi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.